תקנון

תקנון זה נכתב בלשון זכר, אך מכוון לנשים וגברים כאחד.

הקדמה:

רשאים להשתתף: צלמים חובבים, צלמים מקצועיים מכל רחבי הארץ.

כללי השתתפות:

ההרשמה נערכת באמצעות העלאת תצלומים לאתר www.incomplete2024.co.il  בלבד. העלאת תצלום לאתר מהווה  אישור לכך שהצלם הנרשם קרא את התקנון זה ומביע הסכמתו לכל התנאים הקבועים בו. 

התצלומים שיישלחו יהיו אך ורק תצלומים שצולמו בין התאריכים 8.10.23-22.03.24. 

על התצלומים המוגשים להיות מקוריים ופרי עבודת הצלם. בעצם העלאת התצלומים לאתר, הצלם מצהיר כי הוא בעל כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בהם.

המשתתפים בתחרות לא יקבלו תמורה ו/או תשלום כלשהו בגין השתתפותם והצגת עבודותיהם במסגרת התערוכה ואתר www.incomplete2024.co.il או בגין כל שימוש בתצלומים לטובת יחסי ציבור, פרסום, מסחור וקידום התערוכה של אותה השנה והשנה שלאחריה בלבד. המשתתפים מוותרים בזאת על כל זכות שעשויה להיות להם (לרבות זכויות מוסריות) בתצלומים ועל כל טענה בקשר לשימוש בהם כאמור לעיל.

המשתתפים מתחייבים כי במהלך השתתפותם בפעילות לא יפרו את תנאי תקנון זה ו/או את הנחיות מטה החטופים, יומן מסע או מי מטעמם כפי שיימסרו להם בקשר עם הפעילות, וכי יישאו בכל אחריות, יפצו וישפו את מטה החטופים ויומן מסע או מי מטעמם בגין כל נזק שייגרם להם הנובע מהפרה כאמור.

הנחיות לאופן הגשת התצלומים:

 • לא יתקבלו תצלומים שעברו עיבוד קיצוני באורח שמשנה באופן מהותי את התוכן המקורי של התצלום ואין להשתמש בטכנולוגיית בינה מלאכותית ובדימויים ממוחשבים שאינם תיעודיים.
 • ניתן לבצע חיתוך סביר בלבד לתמונה (Crop). חיתוך שחורג לחלוטין מהמקור לא יתקבל.
 • לתהליך השיפוט יש להגיש את התצלומים כקובץ JPG בלבד, ברזולוציית 1500 פיקסלים לצלע הקצרה של התמונה ובמשקל שאינו עולה על 2.5 מ"ב.
 • על התצלומים המוגשים לא יופיעו פרטים מזהים של הצלם. התצלומים יוגשו ללא מסגור, לוגו או ציון שם הצלם, וללא כתובת או כל מידע אחר המוטבע על התצלום.
 • המשתתפים יוסיפו כותרת תמציתית, עד 30 מילים, לתיאור כל תצלום.
 • יש לוודא שלכל תצלום שנשלח במשקל קל, יש מקור איכותי ברזולוציה גבוהה שמותאם להדפסה בגודל של לפחות 100X70 ס"מ.
 • במידה ותצלומיך נבחרו לתערוכה, תתבקש להעביר למערכת את הקבצים ברזולוציה גבוהה, בפורמט tiff או jpg, באיכות מקסימלית, המותאמת להדפסה בגודל של לפחות 100X70 ס"מ, ובפרופיל צבע (1998) Adobe RGBב-300 DPI.
 • על הצלם להיות ערוך להגשת קובץ RAW ככל שיידרש.
 • אין להגיש תצלומים המציגים קטינים, אלא בצירוף כתב שחרור או הסכמה מהוריהם ו/או אפוטרופוס החוקי.       

התערוכה:

 • מטה החטופים ויומן מסע או מי מטעמם, אינם אחראיים, במישרין או בעקיפין, לכל דרישות, טענות או תביעות של צדדים שלישיים בגין פרסום התצלומים הנבחרים בשל הפרת דיני זכויות יוצרים, פגיעה בזכויות קניין רוחני או בפרטיות של אדם.
 • מערכת האוצרות והשיפוט אמונה על בחירת העבודות ואופן הצגתן בתערוכה תוך שיקול דעת מקצועי. לא ניתן להתערב בשיקולים הללו או לסגת מההשתתפות בשל הרכב העבודות שנקבע או אופן הצגתן בתערוכה.
 • המשתתפים מאשרים כי השתתפותם בפעילות, לרבות צילומם ו/או פרסום שמם, אפשר שתסוקר, תצולם ותשודר, באמצעי סיקור ותקשורת שונים, וכי הם נותנים את הסכמתם מראש לכך, וזאת מבלי שיהיו זכאים לקבל תשלום כלשהו בגין כך.

שונות:

 • ההשתתפות בפעילות אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, מתנדביהם, שותפיהם, בעבר ובהווה, ובני משפחותיהם (לרבות, בני זוגם, הוריהם, ילדיהם, אחיהם ואחיותיהם) של מטה החטופים ויומן מסע (לפי העניין).
 • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד מטה החטופים, יומן מסע או מי מטעמם בכל עניין הנובע מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.